bata

ಅಪೋಲೊಟೈರ್ಸ್

  • 1972 ರಿಂದವಹಿವಾಟುನಡೆಸುತ್ತಿದೆ.
  • ಭಾರತದಾದ್ಯಂತ 4000 ಕ್ಕೂಅಧಿಕಫ್ರ್ಯಾಂಚೈಸೀಗಳನ್ನುಹೊಂದಿದೆ.
  • ವಿಶ್ವದಅತಿದೊಡ್ಡಟೈರ್ತಯಾರಕಾಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿಒಂದಾಗಿದೆ.
  • ಫ್ರ್ಯಾಂಚೈಸೀಯಹೂಡಿಕೆ -ರೂ 7 ಲಕ್ಷ.
Back to Brands