bata

ಅಮೂಲ್

  • 1973 ರಿಂದವಹಿವಾಟುನಡೆಸುತ್ತಿದೆ
  • ಭಾರತದಾದ್ಯಂತ 5000ಕ್ಕೂಅಧಿಕಫ್ರ್ಯಾಂಚೈಸೀಗಳನ್ನುಹೊಂದಿದೆ.
  • ಭಾರತೀಯಹಾಲುಉತ್ಪಾದಕಸಹಕಾರಸಂಸ್ಥೆಯಸಹಭಾಗಿತ್ವದಲ್ಲಿಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದೆ.
  • ಫ್ರ್ಯಾಂಚೈಸೀಯಹೂಡಿಕೆರೂ. 2 - ರೂ. 5 ಲಕ್ಷ.
Back to Brands