bata

ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ಬರ್ಡ್

  • 2011 ರಿಂದವಹಿವಾಟುನಡೆಸುತ್ತಿದೆ.
  • ಭಾರತದಾದ್ಯಂತ 118 ಫ್ರ್ಯಾಂಚೈಸೀಗಳನ್ನುಹೊಂದಿದೆ
  • ಸಂಸ್ಥೆಯುಬ್ರ್ಯಾಂಡೆಡ್ಗಾರ್ಮೆಂಟ್ಸ್ಉಡುಪುಗಳವ್ಯಾಪಾರದಲ್ಲಿತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ
  • ಫ್ರ್ಯಾಂಚೈಸೀಯಹೂಡಿಕೆ - ರೂ 20 ಲಕ್ಷ.
Back to Brands